زانو جوشی

زانو ۱۸۰ درجه    و زانو ۹۰ درجه 

سراه جوشی

سراه مساوی و سراه تبدیلی

تبدیل جوشی گاز


تبدیل غیر هم مرکز و تبدیل هم مرکز