تولید کپ .در این روش ورق اهن مستقیما زیر دستگاه پرس می رود  و همزمان برش و گود میشود ولی در سایز های بالا ورق اول برش می خورد  و بعد از پرس های مرحله ای  لبه های اضافی کپ را می تراشند.