تصاویرنامدستهموجودیقیمتتعدادخرید
الکترود mt جدید کیلویی موجود در انبار ۲۶۶,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۱ اینچ تعداد ۴۵۰ عدد موجود در انبار ۶,۰۷۵,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۱/۲ اینچ تعداد ۶۰۰ عدد موجود در انبار ۶,۱۲۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۱۱/۲ اینچ تعداد ۱۳۰ عدد موجود در انبار ۴,۱۷۵,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۱۱/۴ اینچ تعداد ۳۰۰ عدد موجود در انبار ۴,۳۲۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۲ اینچ تعداد ۲۲۰ عدد موجود در انبار ۴,۲۹۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۲۱/۲ اینچ تعداد ۲۰۰ عدد موجود در انبار ۶,۰۴۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۳ اینچ تعداد ۱۱۰ عدد موجود در انبار ۳,۴۳۲,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۳/۴ اینچ تعداد ۵۰۰ عدد موجود در انبار ۵,۸۰۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۵ اینچ یک عدد موجود در انبار ۸۷,۴۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۴ اینچ ۱۱۰ عدد موجود در انبار ۳,۶۳۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۶ اینچ یک عدد موجود در انبار ۱۰۶,۰۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه دو طرفه ۸ اینچ یک عدد موجود در انبار ۱۵۳,۵۰۰ ریال
خرید
بست بدون پایه ۱۲۵ تعداد ۳۵ عدد موجود در انبار ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۱ اینچ تعداد ۱۰۰ عدد موجود در انبار ۶,۲۳۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۱/۲ اینچ تعداد ۱۰۰ عدد موجود در انبار ۵,۶۷۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۲ اینچ تعداد ۱۰۰ عدد موجود در انبار ۷,۰۷۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۱۱/۴ اینچ تعداد ۱۰۰ عدد موجود در انبار ۶,۴۶۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۱۲۵ تعداد ۳۴ عدد موجود در انبار ۵,۰۴۲,۲۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۲۱/۲ اینچ تعداد ۷۰ عدد موجود در انبار ۷,۴۲۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۳ اینچ تعداد ۵۰ عدد موجود در انبار ۵,۷۶۵,۰۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۳/۴ اینچ تعداد ۱۰۰ عدد موجود در انبار ۶,۰۹۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۴ اینچ تعداد ۳۵ عدد موجود در انبار ۴,۱۳۳,۵۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۵ اینچ تعداد ۳۴ عدد موجود در انبار ۷,۲۴۲,۰۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۶ اینچ تعداد ۱ عدد موجود در انبار ۲۴۰,۴۰۰ ریال
خرید
بست ریگلاژی ۸ اینچ تعداد ۱ عدد موجود در انبار ۳۴۹,۷۰۰ ریال
خرید
بست زرد ۱ اینچ تعداد ۱۰۰۰ عدد موجود در انبار ۶,۳۰۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست زرد ۱/۲ اینچ تعداد ۱۰۰۰ عدد موجود در انبار ۵,۶۰۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست زرد ۱۱/۴ اینچ تعداد ۸۰۰ عدد موجود در انبار ۶,۴۸۰,۰۰۰ ریال
خرید
بست زرد ۲ اینچ تعداد ۴۰۰ عدد موجود در انبار ۴,۲۸۰,۰۰۰ ریال
خرید
۱ ۲ ۳ ۴ ۲۰