نحوه تخفیفات سحرگاز

نحوه تخفیفات سحرگاز

از تاریخ ۹۷/۰۷/۰۷ لیست جدید                                                                                                                                                         فروش  خرده    طبق لیست میباشد

فروش طبق بسته بندی شرکت در هر فاکتور

تا ۲ میلیون ۲% تخفیف

از ۲ میلیون تا ۱۰ میلیون ۷% تخفیف

از ۱۰ میلیون به بالا ۱۰% تخفیف

 

اتصالات گاز

ادامه متن